Τε. Μαρ 3rd, 2021

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: «Πράσινο φως» από την Κομισιόν – Πως θα μοιραστούν 500 εκατ.

Πράσινο φως» στο ελληνικό καθεστώς ενίσχυσης ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού έδωσε χθες η Κομισιόν, στο πλαίσιο του προσωρινού κοινοτικού πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων.

Το καθεστώς απευθύνεται σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς πλην του χρηματοπιστωτικού, της πρωτογενούς γεωργίας και των κλάδων του καπνού και της αλιείας. Από το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος εξαιρούνται επίσης τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι υπεράκτιες εταιρείες.

Η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Στόχος του μέτρου είναι να συμβάλει στη διασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. Το ποσό των επιχορηγήσεων αντιστοιχεί στους τόκους που θα έπρεπε να καταβάλουν οι δικαιούχοι για υφιστάμενα δάνεια για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα: 1) η στήριξη δεν θα υπερβεί τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και 2) η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, για την αντιμετώπιση αυτής της διαταραχής, το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που αποφασίστηκε στις 19 Μαρτίου και έκτοτε τροποποιήθηκε πέντε φορές, προβλέπει πέντε είδη ενισχύσεων:

1) άμεσες επιχορηγήσεις, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές,

2) κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων,

3) επιδοτούμενα δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις,

4) διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία,

5) βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.