19/06/2024

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι Δήμου Ιλίου

Με απόφαση του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου, ορίστηκαν ως Αντιδήμαρχοι Ιλίου με θητεία από 05/09/2019 έως 30/09/2020, οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας:

Ανδριάνα Αλεβίζου, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών στην οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πλην του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου, εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), έλεγχος της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων, υπογραφή πάσης φύσεως πράξεων Δημοτολογίου (εγγραφές, μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις διαγραφές κ.λπ.), αναπλήρωση του Δημάρχου στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, τέλεση πολιτικών γάμων.

Παναγιώτα Μηλιώνη, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας στην οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, συντονισμός και αποδοτική λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας, υπογραφή των εγγράφων της Δημοτικής Αστυνομίας, τα οποία αφορούν επιβολή προστίμων κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος, εποπτεία του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, δράσεις για τα αδέσποτα ζώα, τέλεση πολιτικών γάμων.

Δημήτρης Βασιλόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, τέλεση πολιτικών γάμων.

Γιώργος Φερεντίνος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των δημοτικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και μέριμνα για την ασφάλεια των επισκεπτών σε αυτά, διενέργεια επιθεωρήσεων των αυθαίρετων καταλήψεων και επεμβάσεων στους κοινόχρηστους χώρους και ευθύνη σχετικής αποκατάστασης, αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, τέλεση πολιτικών γάμων.

Αριστείδης Τσιμόγιαννης. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: συντονισμός και εποπτεία του συνόλου των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου, τέλεση πολιτικών γάμων.

Γιώργος Φραγκάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: εποπτεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου, τέλεση πολιτικών γάμων.