16/06/2024

Προσλήψεις 20 ατόμων στον Δήμο Πετρούπολης – Οι ειδικότητες

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 20 ατόμων για την πραγματοποίηση του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου «Καλοκαιρινοί Παιδότοποι 2024».

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, υπογράφοντας δίμηνες συμβάσεις εργασίας.

Οι ειδικότητες
Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

ΠΕ Ιατρών – 1 θέση
ΠΕ Φυσικής Αγωγής – 3 θέσεις
ΠΕ Παιδαγωγών – 7 θέσεις
ΠΕ Θεατρολόγων – 3 θέσεις
ΠΕ Δάσκαλος Ζωγραφικής – 3 θέσεις
ΠΕ Μουσικών – 3 θέσεις
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον, σύμφωνα με το proson, η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πρωτοκόλλου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 4 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024.