20/07/2024

Προσλήψεις για 15 θέσεις σε Δήμο της Ανατολικής Αττικής

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 13 θέσεων εργασίας. Οι προσλήψεις για 15 άτομα θα υλοποιηθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και 2 μήνες, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών και συγκεκριμένα για τη διοργάνωση των θερινών CAMP.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Κρωπίας
Δύο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων
Έναν ΠΕ Θεατρολόγο
Έναν ΔΕ Θεατρολόγο
Έναν ΔΕ Μουσικό
Τέσσερις ΠΕ Γυμναστές
Δύο ΠΕ Παιδαγωγούς
Έναν ΔΕ Βοηθό Νοσηλευτή
Έναν ΔΕ Βοηθό Φυσικοθεραπευτή
Δύο ΥΕ Φύλακες
Τα γενικά προσόντα πρόσληψης
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή την αίτηση και τα προς συμπλήρωση δικαιολογητικά από τον 2ο όροφο του Δημαρχείου (κ. Καλλιανιώτου τηλ. 2132000741).

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στο mail : dimitralioulia@yahoo.com , είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία , κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2132000755- 780-781 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης της στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Κρωπίας .

Συγκεκριμένα: Από την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 έως και τη Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024.